Algemene voorwaarden

Artikel 1 | Definities

1) Idy Art

W. Li is de eigenaar onder de naam Idy Art, gevestigd te Leeuwarden, Kelders 13, 8911JC

2) Klant

De rechtspersoon of natuurlijke persoon die met Idy Art een koopovereenkomst sluit

3) Artikel(en)

4) Bestelling

De artikelen die via de webshop van Idy Art door de klant zijn besteld.

5) Overeenkomst

De koopovereenkomst tussen Idy Art en de klant, strekkende tot levering door Idy Art van de door de klant via www.idyart.nl tegen betaling bestelde producten.

Artikel 2 | Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die worden gedaan en overeenkomsten die worden gesloten via de webshop van Idy Art (www.idyart.nl).

2. Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. De overige voorwaarden blijven volledig van toepassing.

Artikel 3 | Artikelen

1. De door Idy Art via haar webshop aangeboden artikelen zijn gemaakt van o.a. glaskralen, CRYSTALLIZEDtm Swarovski kralen en Swarovski parels, keramiek, zoetwater parels etc. De kwaliteit van deze artikelen en de levensduur daarvan, wordt beïnvloed door factoren als (onder andere) zuurgraad van de huid, contact met water, stoten, contact met parfum, bodylotion, haarlak etc.

2. Indien een artikel kapot of teniet gaat als gevolg van een van de in lid genoemde factoren, zulks ter beoordeling van Idy Art, geeft dit de klant nimmer recht op restitutie van de koopsom of levering door Idy Art van een ander artikel.

Artikel 4 | Prijzen

1. De op de website van Idy Art vermelde prijzen zijn in euro, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders wordt vermeld.

2. De op de website van Idy Art vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van programmeer en/of typefouten.

3. De verzendkosten zijn afhankelijk van de wijze waarop de bestelling wordt verstuurd en worden aan de klant in rekening gebracht. Alle artikelen worden verstuurd in een luchtkussen. Idy Art maakt gebruik van de pakketservice van PostNL.

Artikel 5 | Betaling

1. Betaling van bestellingen dient plaats te vinden binnen vijf dagen na het plaatsen van een bestelling. Indien binnen deze termijn geen betaling door Idy Art is ontvangen, wordt de bestelling geacht niet te zijn gedaan en is er geen overeenkomst tussen de klant en Idy Art tot stand gekomen.

2. Een bestelling kan ter keuze van de klant op de volgende manieren worden betaald:
a. directe betaling via iDEAL;
b. betaling vooraf via bankoverschrijving;
c. contante betaling bij het afhalen van de bestelling in de winkel van Idy Art te Leeuwarden.

3. Indien betaling plaatsvindt nadat vijf dagen na de bestelling zijn verstreken, kan Idy Art er voor kiezen hetzij alsnog te leveren.

Artikel 6 | Levering

 • 1. Na ontvangst van de bestelling en ontvangst van volledige betaling, inclusief de verzendkosten, verzendt Idy Art de bestelling aan het door de klant opgegeven leveringsadres.
 • 2. Idy Art streeft er naar de bestelling binnen een of twee werkdagen na ontvangst van betaling te verzenden aan de klant. Deze leveringstermijn is niet te beschouwen als fatale termijn.
 • 3. Overschrijding van de door Idy Art opgegeven leveringstermijn, door welke oorzaak dan ook, geeft de klant nimmer het recht op annulering van de bestelling, schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting.
 • 4. Bij overschrijding van de geschatte leveringstermijn met ten minste dertig (30) werkdagen, heeft de klant het recht de bestelling kosteloos te annuleren. Hiertoe dient de klant Idy Art schriftelijk of per e-mail te berichten. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen dertig (30) werkdagen nadat de kennisgeving door Idy Art is ontvangen aan de klant terugbetaald door middel van bijschrijving van het door de klant betaalde bedrag op het door hem opgegeven bankrekeningnummer.
 • 5. Het eigendom en het risico van de artikelen gaat over op de klant op het moment dat de artikelen op het door de klant opgegeven afleveradres worden aangeboden.
 • Artikel 7 | Retour

  1. Indien een door de klant besteld en door Idy Art geleverd artikel niet aan de verwachtingen van de klant voldoet, maar geen gebreken vertoont, is de klant gerechtigd het artikel aan Idy Art te retourneren, mits aan de navolgende voorwaarden wordt voldaan:
  a. de klant dient uiterlijk 10 dagen na ontvangst van het artikel, via e-mail aan Idy Art mede te delen, onder opgave van reden, dat het artikel wordt geretourneerd;
  b. de verzendkosten van het retour te zenden artikel komen voor rekening van de klant. Het artikel dient te worden geretourneerd in de originele en niet beschadigde verpakking, dan wel in een verpakking van gelijkwaardige kwaliteit;
  c. het geretourneerde artikel dient bij retourontvangst door Idy Art in dezelfde staat te verkeren als de staat waarin het verkeerde toen het door Idy Art aan de klant werd verzonden en mag niet zijn gedragen of gebruikt;
  d. Idy Art is gerechtigd een retour gezonden artikel te weigeren indien het artikel beschadigd is of indien niet is voldaan aan een of meerdere genoemde voorwaarden;
  e. afgeprijsde artikelen kunnen niet worden geretourneerd.

  Artikel 8 | Garanties

  1. De klant heeft de verplichting om bij aflevering van de bestelling te onderzoeken of de artikelen aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant Idy Art daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen. Bij gebreke hiervan vervalt elke aanspraak ter zake.

  2. Iedere aanspraak van de klant ter zake de door Idy Art geleverde artikelen vervalt bovendien indien:
  a. de artikelen niet (meer) te identificeren zijn als zijnde afkomstig van Idy Art;
  b. de gebreken (mede) het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig(e) en/of onjuist(e) behandeling, gebruik en/of opslag of onderhoud van de artikelen;
  c. Idy Art niet terstond door de klant in de gelegenheid is gesteld de artikelen te onderzoeken en haar verplichtingen na te komen;
  d. de klant niet, niet-tijdig of niet behoorlijk heeft voldaan aan de nakoming van enige op hem rustende verplichting.

  3. Indien is aangetoond dat een artikel niet aan de overeenkomst beantwoordt, heeft Idy Art de keuze hetzij het desbetreffende artikel tegen retournering daarvan te herstellen, hetzij te vervangen door een nieuw artikel, dan wel de factuurwaarde van het artikel te restitueren. Op een dergelijke nieuwe levering zijn deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing.

  4. Indien de klant een artikel wegens een daaraan geconstateerd gebrek, al dan niet op verzoek van Idy Art, retourneert, worden de verzendkosten door de klant voorgeschoten. Bij gebleken juistheid van de klacht van de klant worden de verzendkosten door Idy Art vergoed.

  5. Idy Art geeft op alle zelfgemaakte sieraden één jaar garantie. Het is verplicht om de aankoopbon te overhandigen/tonen aan Idy Art. Anders vervalt de garantie van één jaar. De eventueel extra of te vervangen onderdelen komen voor rekening van de klant.

  6. De te maken extra kosten zullen eerst worden overlegd met de klant.

  7. Na één jaar vervalt de garantie op de sieraden en kunnen de kosten van eventuele reparaties worden overlegd met Idy Art.

  Artikel 9 | Gebruik website

  1. Alle auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website www.idyart.nl berusten bij Idy Art. De klant erkent deze rechten en garandeert dat hij zich zal onthouden van iedere inbreuk daarop, waaronder mede wordt verstaan het maken van kopieën van de website anders dan technische kopieën benodigd voor het gebruik van de website (laden en in beeld brengen).

  2. De website www.idyart.nl kan hyperlinks bevatten naar andere websites die door derden worden onderhouden. Idy Art heeft geen enkele invloed op de informatie, producten en diensten vermeld op deze websites en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze websites.

  3. Idy Art draagt geen verantwoordelijkheid voor foto's, beschrijvingen en ander voorlichtingsmateriaal op de website www.idyart.nl, die door derden zijn uitgegeven.

  4. Het is de klant niet toegestaan de door Idy Art aangeboden artikelen na te maken of te verveelvoudigen.

  Artikel 10 | Privacy/verwerking van Persoonsgegevens

  1. Idy Art verwerkt persoonsgegevens van de klant in het kader van de volgende doeleinden:
  a. de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst;
  b. het in contact kunnen treden met de klant;

  2. Idy Art zal passende technische- en organisatorische maatregelen nemen om de persoonsgegevens van de klant te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

  Artikel 11 | Aansprakelijkheid

  1. Indien een ondeugdelijke of gebrekkige levering heeft plaatsgevonden, heeft Idy Art geen andere verplichtingen jegens de klant dan die welke in Artikel 8 zijn genoemd. De aansprakelijkheid van Idy Art is derhalve beperkt tot de verplichting een ondeugdelijk of gebrekkig artikel te vervangen, te herstellen, dan wel de met het betreffende artikel gemoeide koopprijs terug te betalen aan de klant.

  2. Door te handelen overeenkomstig het in lid 1 bepaalde, heeft Idy Art aan de op haar krachtens de overeenkomst rustende verplichtingen voldaan. Idy Art is nimmer gehouden tot het vergoeden van meer of andere schade aan de klant, waaronder begrepen gevolgschade van welke aard dan ook.

  3. Het voorgaande laat onverlet de aansprakelijkheid van Idy Art indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

  4. Kennelijke (schrijf)fouten en vergissingen op de website van Idy Art en/of in een door Idy Art verzonden bevestigingsmail binden Idy Art niet en leiden nimmer tot aansprakelijkheid zijdens Idy Art.

  Artikel 12 | Overmacht

  Indien Idy Art als gevolg van een omstandigheid die niet aan haar toerekenbaar is, verhinderd is of in ernstige mate bemoeilijkt is om enige verplichting na te komen, dan is Idy Art gerechtigd haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten dan wel te annuleren, zonder dat de klant jegens Idy Art enige aanspraak heeft. Indien de periode van overmacht langer dan drie (3) maanden geduurd heeft, is zowel de klant als Idy Art gerechtigd om de overeenkomst te beëindigen door middel van een schriftelijke mededeling aan de andere partij, zonder jegens de andere partij schadeplichtig te zijn.

  Artikel 13 | Berichten aan Idy Art

  1. Indien de klant krachtens deze algemene voorwaarden de mogelijkheid of de verplichting heeft om Idy Art per e-mail te berichten, dient de klant zijn berichten te verzenden aan het e-mailadres info@idyart.nl.

  2. Indien de klant een bericht per gewone post aan Idy Art wil versturen dient hij dit bericht te versturen aan het adres waar Idy Art blijkens het handelsregister van de Kamer van Koophandel is gevestigd.

  Artikel 14 | Toepasselijk recht

  Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

  Waar bent u naar op zoek?

  Uw winkelwagen