Levering/retour

Artikel 4 - Levering/leveringstermijnen

1. Leveringen vinden uitsluitend plaats binnen Europa, tenzij op de website van Idy Art anders is aangegeven. Er is gekozen voor overmaken, de levertijd bedraagt maximaal drie (3) werkdagen na datum betaling, tenzij op de website van Idy Art anders is aangegeven. De levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn.

2. Indien een product onverwachts niet op voorraad is, bedraagt de levertijd maximaal dertig (30) werkdagen of zoveel korter dan is bepaald in de overeenkomst tussen de klant en Idy Art. Indien het niet meer leverbaar is, zal het bedrag van het product verrekend worden.

3. Wanneer de overeengekomen levertermijn, om welke reden dan ook, door Idy Art overschreden wordt, zal Idy Art de klant hiervan onmiddellijk schriftelijk (e-mail) in kennis stellen. In dat geval heeft de klant de bevoegdheid om de overeenkomst met Idy Art te ontbinden, door dit schriftelijk (e-mail) aan Idy Art te melden.

4. Eventueel in het kader van voorgaand artikel reeds door de klant gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen nadat Idy Art het in artikel 4.4 genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de klant teruggestort.

5. De door Idy Art opgegeven levertijden zullen nimmer als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6. Levering geschiedt op de plaats en het tijdstip dat de zaken gereed zijn voor verzending aan de klant.

7. Idy Art stuurt de levering in een eenmalige zending. Indien de producten niet allemaal in voorraad zijn kan in overeenstemming met de klant worden besloten tot deelleveringen over te gaan zodat een bestelling in twee zendingen wordt verzonden. Bij een bestelling onder 50 euro betaalt de klant de verzendkosten. De tweede zending komt op rekening van Idy Art. Bij een bestelling boven de 50 euro betaalt Idy Art de kosten voor de verzendingen.

Artikel 10 - Retour

1. Nadat de klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen tien (10) werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Idy Art te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.

2. Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 10.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via e-mail of brief) aan Idy Art te melden. De klant dient het product - na overleg met Idy Art - te sturen naar een door Idy Art vastgesteld retouradres. De klant dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.

3. Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met Idy Art ingevolge artikel 10.1. en 10.2 van deze Koopvoorwaarden heeft herroepen, zal Idy Art binnen tien (10) werkdagen nadat Idy Art het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, een tegoedbon van Idy Art opsturen met het overeenkomstige bedrag van de aankoop.

4. Idy Art behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte via een tegoedbon van Idy Art te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van Idy Art of de leverancier van het product) is beschadigd.

5. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Idy Art schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal Idy Art de klant hiervan schriftelijk (brief of e-mail) in kennis stellen. Idy Art heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden via de tegoedbon van Idy Art.

6. Afgeprijsde artikelen kunnen niet worden geretourneerd.