Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Algemeen

 1.  Deze Koopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Idy Art. Door het totstandkomen van een overeenkomst tussen de klant en Idy Art middels de procedure zoals deze is omschreven in deze Koopvoorwaarden, accepteert de klant uitdrukkelijk deze voorwaarden.
 2. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Koopvoorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten die ten behoeve van Idy Art worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Idy Art ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
 3. Afwijkingen van deze Koopvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Idy Art zijn overeengekomen.
 4. Indien (een) bepaling(en) van deze Koopvoorwaarden nietig is/zijn of vernietigd wordt/worden, zullen de overige bepalingen van deze Koopvoorwaarden volledig van kracht blijven. Idy Art en de klant zullen dan in overleg treden teneinde (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht wordt/worden genomen.
 5. Idy Art heeft te allen tijde het recht deze Koopvoorwaarden en de inhoud van de Idy Art website te wijzigen.

Artikel 2 - Aanbiedingen en overeenkomsten

 1. Alle aanbiedingen gedaan op de website van Idy Art zijn vrijblijvend, ook indien deze een termijn van aanvaarding bevatten. Idy Art behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden.
 2. Een overeenkomst tussen Idy Art en de klant komt tot stand nadat de klant: - een bestelling heeft geplaatst op de website van Idy Art, middels het volledig en correct invullen van het bestelsysteem op de website van Idy Art; -            het door de klant vervolgens op 'Bestelling afronden' icoon klikken op de website van Idy Art; -  het hierna door de klant bevestigen dat de door de klant verstrekte gegevens juist zijn en  het doen verwerken van de betaling van de klant, door op de website van Idy Art op de 'Bestelling plaatsen' icoon te klikken; -  hierop van Idy Art op het e-mailadres van de klant een bevestiging heeft ontvangen dat Idy Art de bestelling van de klant heeft ontvangen (de ontvangstbevestiging).
 3. De overeenkomst bevat alle tussen de klant en Idy Art gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen de klant en Idy Art.
 4. De administratie van Idy Art geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan Idy Art verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Idy Art verrichte leveringen. Idy Art erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de Koopvoorwaarden erkent de klant dit eveneens.
 5. De ontvangstbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie: * een omschrijving van het product dat door de klant gekocht is en het aantal door de klant gekochte producten; de prijs van het product; * klantgegevens als naam, woonadres en e-mailadres en telefoonnummer van de klant; * het ordernummer van de overeenkomst; * het e-mailadres en/of telefoonnummer van de afdeling van Idy Art, waar de klant met vragen omtrent de bestelling terecht kan.
 6. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 3 - Prijzen/tarieven en betaling

 1. Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in Euro en inclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd en exclusief handling- en verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
 2. Er is voor betaalwijze overmaken gekozen. Alle eventuele transactiekosten zijn voor de klant.
 3. Alle facturen zullen door de klant worden betaald, zonder korting of compensatie binnen vijf (5) werkdagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 4. Indien er voor betaalwijze overmaken is gekozen en de bestelling 5 werkdagen na factuurdatum nog niet is betaald, zal er een herinnering per e-mail gestuurd worden. Indien wij 5 werkdagen later nog geen betaling of reactie hebben ontvangen, zal de bestelling geannuleerd worden.
 5. De op de website van Idy Art vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van programmeer en/of typefouten.
 6. U kunt het bedrag binnen 5 werkdagen overmaken naar IBAN NL84INGB0004877608 t.a.v. Idy Art te Leeuwarden o.v.v. uw ordernummer. Zodra het bedrag op onze rekening is binnen gekomen, ontvangt u binnen 3 werkdagen uw bestelling.

Artikel 4 - Levering/leveringstermijnen

 1. Leveringen vinden uitsluitend plaats binnen Europa, tenzij op de website van Idy Art anders is aangegeven. Er is gekozen voor overmaken, de levertijd bedraagt maximaal drie (3) werkdagen na datum betaling, tenzij op de website van Idy Art anders is aangegeven. De levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Wanneer verzending buiten NL (of groot formaat verzending)  plaatsvindt, behouden wij het recht om daar extra kosten voor te rekenen.
 2. Indien een product onverwachts niet op voorraad is, bedraagt de levertijd maximaal dertig (30) werkdagen of zoveel korter dan is bepaald in de overeenkomst tussen de klant en Idy Art. Indien het niet meer leverbaar is, zal het bedrag van het product verrekend worden.
 3. Wanneer de overeengekomen levertermijn, om welke reden dan ook, door Idy Art overschreden wordt, zal Idy Art de klant hiervan onmiddellijk schriftelijk (e-mail) in kennis stellen. In dat geval heeft de klant de bevoegdheid om de overeenkomst met Idy Art te ontbinden, door dit schriftelijk (e-mail) aan Idy Art te melden.
 4. Eventueel in het kader van voorgaand artikel reeds door de klant gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen nadat Idy Art het in artikel 4.4 genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de klant teruggestort.
 5. De door Idy Art opgegeven levertijden zullen nimmer als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 6. Levering geschiedt op de plaats en het tijdstip dat de zaken gereed zijn voor verzending aan de klant.
 7. Idy Art stuurt de levering in een eenmalige zending. Indien de producten niet allemaal in voorraad zijn kan in overeenstemming met de klant worden besloten tot deelleveringen over te gaan zodat een bestelling in twee zendingen wordt verzonden. Bij een bestelling onder 50 euro betaalt de klant de verzendkosten. De tweede zending komt op rekening van Idy Art. Bij een bestelling boven de 50 euro betaalt Idy Art de kosten voor de verzendingen.

Artikel 5 - Overmacht en/of bijzondere omstandigheden

 1. Idy Art is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Omstandigheden in de zin van artikel 5.1 zijn ondermeer een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.

Artikel 6 - Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle aan de klant geleverde zaken blijven eigendom van Idy Art, totdat alle bedragen die de klant verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan Idy Art zijn voldaan.
 2. Indien de klant in gebreke blijft de produkten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn/haar rekening. Dit geldt ook voor het weigeren van rembourszendingen; in dat geval is de klant verplicht de in rekening gebrachte verzend- en administratiekosten en rembourskosten te vergoeden.

Artikel 7 - Risico

 1. Het risico tijdens het transport van het door de klant bestelde product is voor Idy Art. Op het moment van aflevering van het product, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van het product op de klant over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Idy Art kunnen worden uitgesloten.

Artikel 8 - Intellectueel eigendom

 1. De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de produkten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Idy Art, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
 2. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooibare technische en/of commerciële doeleinden, methoden en concepten.
 3. Het is de klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Idy Art, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

Artikel 9 - Bestellingen/communicatie

 1. Idy Art is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Idy Art, dan wel tussen Idy Art en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Idy Art.

Artikel 10 - Bedenktijd

 1. Nadat de klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen tien (10) werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Idy Art te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.
 2. Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 10.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via e-mail of brief) aan Idy Art te melden. De klant dient het product - na overleg met Idy Art - te sturen naar een door Idy Art vastgesteld retouradres. De klant dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.
 3. Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met Idy Art ingevolge artikel 10.1. en 10.2 van deze Koopvoorwaarden heeft herroepen, zal Idy Art  binnen tien (10) werkdagen nadat Idy Art het door de klant geretourneerde product heeft ontvangen, een tegoedbon van Idy Art opsturen met het overeenkomstige bedrag van de aankoop.
 4. Idy Art behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte via een tegoedbon van Idy Art te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van Idy Art of de leverancier van het product) is beschadigd.
 5. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Idy Art schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal Idy Art de klant hiervan schriftelijk (brief of e-mail) in kennis stellen. Idy Art heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden via de tegoedbon van Idy Art.
 6. Afgeprijsde artikelen kunnen niet worden geretourneerd.

Artikel 11 - Garanties

 1. Idy Art geeft garantie op de aangekochte artikelen. Deze garantie geldt niet in het geval er sprake is van slijtage en deze als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: ondeskundig gebruik, opzet of grove onachtzaamheid, waterschade, bevriezing en verontreiniging.
 2. Na levering van het artikel heeft u 6 maanden garantie op normaal gebruik van uw sieraad vanaf de dag vermeld op de bon. Met uitzondering van de volgende situaties: -  Lak- of kleurbeschadiging door contact met parfum, bodylotion, vocht en water en andere huid en verzorgingsproducten - Beschadigingen door stoten of laten vallen -  klachten die ontstaan zijn door onzorgvuldig gebruik van de sieraden -  Verkleuringen aan kralen of onderdelen (dit heeft vaak te maken met de zuurgraad van uw huid) -   Slijtage door normaal gebruik van sieraden.
 3. Idy Art is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
 4. Indien Idy Art, om welke reden dan ook, verplicht is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

Artikel 12 - Klachten

 1. Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door Idy Art serieus in behandeling worden genomen.
 2. De klant dient een klacht kenbaar te maken per post of per e-mail.
 3. Idy Art zal binnen tien (10) werkdagen de klacht proberen op te lossen. Idy Art zal de klant hierover schriftelijk (brief of e-mail) berichten.

Artikel 13 - Persoonsgegevens

 1. Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant.
 2. De gegevens zullen alleen gebruikt worden voor (toekomstige) nieuwsbrieven indien de klant dat zelf heeft aangegeven. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de klant volledig up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van Idy Art. De verwerking van de gegevens van de klant zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.
 3. De klant kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door Idy Art over de persoon van de klant worden opgenomen in het bestand van Idy Art. De klant is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen, indien deze gegevens niet correct zijn.
 4. Idy Art neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht. Idy Art verstrekt geen klantgegevens aan derden.

Artikel 14 - Contactgegevens Idy Art

Alle correspondentie op basis van deze Koopvoorwaarden vindt plaats met

Idy Art
Kelders 13
8911 JC  Leeuwarden
e-mail: info@idyart.nl

Idy Art is geregistreerd handelsmerk, ingeschreven onder nummer 01097984 bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden. Het BTW nummer van Idy Art is NL2474.11.206B01.

Artikel 15 - Diversen

 1. Indien de klant aan Idy Art schriftelijk opgave doet van een adres, is Idy Art gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat de klant aan Idy Art een nieuw adres heeft doorgegeven.
 2. Indien door Idy Art gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Koopvoorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de Koopvoorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Idy Art deze Koopvoorwaarden soepel toepast.
 3. Idy Art is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de klant gebruik te maken van derden.

Artikel 16 - Toepasselijke recht en geschillenregeling

 1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Idy Art is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen Idy Art en de klant zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse Rechter te Leeuwarden.